Uitnodiging algemene leden vergadering

Uitnodiging algemene leden vergadering

Hierbij nodigen wij alle leden van LTV Vianen uit voor de ALV die plaatsvindt op maandag 2 februari 2015, vanaf 20:00 uur in het clubhuis aan de Langeweg. De financiële jaarstukken en het verslag van de ALV 2014 kunt u via opvragen bij communicatie@ltv-vianen.nl.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van 27 januari 2014
4. Staat van de Vereniging (voorzitter)
5. Ingekomen stukken
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Financiële jaarstukken (penningmeester)
         Staat van afschrijvingen
         Exploitatierekening
         Balans
9. Bestuursverkiezing
         Irene Stevens treedt af als secretaris
         vacatures (3): secretaris, jeugdzaken, wedstrijdtennis
         voorstel: Theo Balvers benoemen als waarnemend
         secretaris als zich geen kandidaat meldt
10. Begroting 2015 (penningmeester)
         Inclusief voorstel contributieverhoging met 4%: senioren
         €182, junioren €73, pupillen €52
11. Plan voor de Toekomst en meerjarenbegroting (penningmeester)
12. Beleidsvoornemens
         accommodatiezaken
         communicatie en ledenwerving
         wedstrijdtennis, o.a. competities en toernooien
         contracten
13. Presentatie Tennisschool, hoofdtrainster Nikita Kiep
14. Rondvraag
15. Sluiting