Agenda ALV 27 januari

Agenda ALV 27 januari
Hierbij de agenda voor de ALV van 27 januari en het verslag van de afgelopen ALV Verslag ALV 29 maart 2013
01 Opening
02 Mededelingen
03 Verslag van de ALV van 29-03-2013 (op de website)
04 Staat van de vereniging door de voorzitter
05 Ingekomen stukken, niet betreffende agendapunten
06 Verslag van de kascommissie
07 Benoeming nieuwe kascommissie
08 Financiële jaarstukken met toelichting (via email)
a. exploitatie-rekening
b. staat van afschrijvingen
c. balans
09 Aftreden en benoeming bestuurslid/-leden
Aftreden: Marijke de Graaf
Te benoemen: Jitse Hoogenboom (accommodatiezaken).
Vacatures: wedstrijdzaken en evenementen
jeugdzaken
10 Begroting 2014 met mondelinge toelichting
11 Beleidsvoornemens:
a. aanpassing baanreglement met nieuwe bepalingen
b. toestand prieel en oefenmuur
c. voorbereiding nieuw afhangsysteem
d. voortgang tennisschool
12 Rondvraag
13 Sluiting